Publicaties

filter op thema:filter op categorie:

Alle publicaties (alfabetisch gerangschikt)

 • Architectuurmagazine BAKSTEEN
  'BAKSTEEN' is het vakblad van KNB voor stedenbouwkundigen
 • Tijdschrift CONTOUR Straatbaksteen
  CONTOUR Straatbaksteen is het vakblad van KNB voor alle professionals betrokken bij de ruimtelijke inrichting in Nederland.
 • 60 jaar Kunst met Troffel en Voegspijker
  Jubileumuitgave ter gelegenheid van het 60e Nationale Metselkampioenschap en het 10e Voegkampioenschap
 • Bidbook Bouwkeramiek
  Bouwkeramiek in een duurzame samenleving. Bidbook van de keramische industrie op basis van de zeven C2C-principles.
 • Brochure Baksteen, mooi, duurzaam en milieuverantwoord
  De brochure belicht hoe de producten en productie van de Nederlandse baksteenindustrie passen binnen de denkwereld van maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid.
 • Brochure Bouwfysica en detaillering
  De brochure behandelt materiaaleigenschappen en thermische en akoestische eisen en geeft bouwkundige aanwijzingen voor de details.
 • Brochure Construeren met metselwerk van baksteen
  In deze omvangrijke publicatie komen de mechanische eigenschappen van metselwerk van baksteen aan de orde.
 • Brochure Draagconstructies boven gevelopeningen
  Deze brochure gaat over de draagconstructies die nodig zijn om het metselwerk boven gevelopeningen op te vangen
 • Brochure Duurzaam Baksteenmetselwerk
  Blijvend goed voor een duurzame leefomgeving
 • Brochure Duurzaamheid Fijnkeramiek
  Keramische kunst- en gebruiksvoorwerpen: duurzaam en bijzonder
 • Brochure Duurzaam bouwen met keramische tegels
  Nederlandse Keramische Tegels, duurzaam en blijvend goed
 • Brochure Duurzaam Straatbaksteen
  Antwoorden op vragen rond duurzaam inkopen
 • Brochure In verband met straatbaksteen
  In de brochure wordt ingegaan op de (norm-)technische aspecten van straatbaksteen, de techniek van bestraten en de diverse verbanden in straatwerk.
 • Brochure Ontwerprichtlijnen baksteen in buitengevels
  In de brochure treft de ontwerper op systematische wijze aanbevelingen aan voor het maken van verantwoorde keuzes. Zo wordt ingegaan op de spouwmuur, de verschillende verwerkingsmethodieken, het voegwerk, de metselbaksteen, dilataties en de detaillering.
 • Brochure Ontwerpen met dilataties
  De ontwerper kan met behulp van deze brochure en de aanbevelingen vanuit diverse CUR-onderzoeken, nauwkeurig bepalen waar en wanneer dilataties noodzakelijk zijn.
 • Brochure Oorzaken en preventie van witte uitslag
  De nieuwe brochure "Schoon metselwerk, oorzaken en preventie van witte uitslag" is een actualisatie van de gelijknamige brochure uit 2004.
 • Brochure Van klei tot Baksteen en Meer
  Deze geheel vernieuwde en geactualiseerde brochure geeft een complete beschrijving van de hedendaagse productie van baksteen.
 • Brochure Vrijstaande muren
  De brochure geeft de architect richtlijnen en vuistregels voor het ontwerp van tuinmuren, kademuren, keermuren en balustrades in baksteen metselwerk.
 • Constructies met (metsel)baksteen - usb stick
  Op de usb-stick worden de nodige begrippen over het ontwerpen en uitvoeren in metselbaksteen bijna letterlijk in beeld gebracht.
 • Eenvormige Nederlandse metseltechniek - usb stick
  De voor scholingsdoeleinden samengestelde usb-stick bevat een 120-tal afbeeldingen van de techniek van het metselen.
 • Filmpje Leven in de Klei
  Het filmpje Leven in de Klei geeft in woord en beeld een samenvattend overzicht van de baksteenproductie in Nederland
 • CUR-aanbeveling Constructieve aspecten
  De inhoud van deze CUR-Aanbeveling is beperkt tot constructieve aspecten.
 • CUR-aanbeveling Diafragmawanden in baksteenmetselwerk
  Het eerste deel voorziet in een systeemkeuzeschema aangevuld met uitgangspunten voor het ontwerp. In het tweede deel worden eisen en regels besproken.
 • CUR-aanbeveling Het voegen van metselwerk
  Met deze CUR-Aanbeveling wordt voorzien in de behoefte aan regelgeving op het gebied van voegwerk in metselwerk.
 • CUR-aanbeveling Stabiliteit van steenconstructies
  In het kader van het CUR-metselwerkonderzoek is het stabiliteitsgedrag van steenconstructies onderzocht.
 • CUR-rapport Constructief metselwerk
  Dit rapport vormt de basis voor de ontwikkeling van praktische rekenregels voor constructief metselwerk.
 • CUR-rapport Detailleren met baksteen
  Het rapport behandelt het ontstaan van vervuiling op gevels van baksteenmetselwerk en het geeft oplossingen ter voorkoming van vervuiling.
 • CUR-rapport Diafragmawanden in metselwerk
  In dit rapport wordt verduidelijkt wat diafragmawanden zijn en waar die toegepast kunnen worden.
 • CUR-rapport Europese regelgeving voor metselwerk
  Het rapport bevat een inventarisatie van bestaande Europese rekenregels voor metselwerk die in normen zijn vastgelegd.
 • CUR-rapport Gewapend en voorgespannen metselwerk
  In het rapport wordt beschreven hoe de sterkte van dit soort constructies in de uiterste grenstoestand en de bruikbaarheidstoestand kan worden bepaald.
 • Algen en mossen op baksteenmetselwerk Infoblad 01
  Alg- en mosvorming op gebouwen is niet van de laatste tijd. Het risico op alg- en mosgroei kan door het nemen van de juiste maatregelen worden verlaagd maar niet worden uitgesloten.
 • Antigraffiti op baksteenmetselwerk Infoblad 02
  Gezien het risico op bekladding is het op bepaalde locaties nodig om het baksteenmetselwerk te voorzien van een antigraffiti systeem. Onder de benamingen antigraffiti of antibekladding zijn verschillende systemen/producten verkrijgbaar.
 • Baksteen en verwerkingsmethode Infoblad 03
  De lintvoegdikte heeft een relatie met de verwerkingmethode en de maattoleranties van de baksteen. Afhankelijk van de gewenste voegdikte bestaat de keuze voor verwerking uit droog-stapelen, lijmen, metselen met een dunmortel en traditioneel metselen. Bij metselen is er nog de keuze tussen doorstrijken of navoegen.
 • Borstweringen in baksteenmetselwerk Infoblad 04
  Gemetselde borstweringen vragen de nodige aandacht om deze netjes en goed waterkerend uit te voeren.
 • Buitenspouwbladen met smalle baksteen Infoblad 39
  Een dunner buitenspouwblad dan de gebruikelijke 100 mm wordt al vele jaren toegepast in de vorm van klampmetselwerk. Klampmetselwerk wordt vooral toegepast om esthetische redenen. Nieuwe redenen voor het realiseren van een dunner gemetseld buitenspouwblad zijn vooral milieugericht, te weten: het realiseren van meer isolatie in de spouw zonder dat de totale muurdikte toeneemt en/of het optimaliseren van de milieuprestatie van het buitenblad. De breedte van de smalle stenen varieert van circa 50 tot 70 mm.
 • CE markering, Prestatieverklaring, Specificatieformulier en KOMO (Infoblad 23)
  De verschillen op een rij tussen CE-markering, Prestatieverklaring, Speficitatieformulieren en KOMO voor metselbaksteen. Wanneer een bouwproduct onder een (geharmoniseerde) product valt moet de fabrikant CE-markering toepassen en Prestatieverklaring (DoP) opstellen.
 • Checklist voor uitvoeringsbesprekingen over metselwerk Infoblad 34
  Veel onaangename verrassingen op de bouwplaats of teleurstellingen over gerealiseerd metselwerk kunnen worden voorkomen door een goede communicatie vooraf tussen de betrokken partijen in de keten. Het houden van een uitvoeringsbespreking over het baksteenmetselwerk kan hieraan een wezenlijke bijdrage leveren. De opgestelde checklist met belangrijke aandachtspunten kan daarbij van dienst zijn.
 • Criteria oppervlaktebeoordeling metselwerk Infoblad 37
  De STABU-standaard en de Uitvoeringsrichtlijn Metselwerkconstructies (PBL 0357 SKG-IKOB) geven eisen ten aanzien van voegen en de vlakheid van met metselmortel gemetselde constructies.
 • Dilatatievoegen op gebouwhoeken Infoblad 36
  Het infoblad geeft de regels voor dilataties bij uitwendige gebouwhoeken volgens de Nationale bijlage bij NEN-EN 1996-2 - Eurocode 6.
 • Doorstrijken van baksteenmetselwerk Infoblad 06
  Vaak wordt onterecht verondersteld dat door het achteraf "voegen" na het metselen, het metselwerk waterdicht te maken is.Het uitvoeren van baksteenmetselwerk in doorstrijkwerk is de afgelopen 10 jaar enorm toegenomen.
 • Glasschade door alkalisch vocht Infoblad 07
  Alkalisch water over de gevel kan resulteren in geëtste strepen of vlekken op het buitenoppervlak van vensterglas. Soms worden ook aluminium geveldelen aangetast.
 • Haarscheurtjes in metselbaksteen Infoblad 08
  In het zichtvlak van een baksteensortering kunnen tijdens het productieproces haarscheurtjes ontstaan. Deze ontstaan in de koelzone van de oven doordat de buitenkant van de steen afkoelt en krimpt terwijl het inwendige van de steen nog warm is.
 • Herstel van vorstschade aan gevelmetselwerk Infoblad 09
  Aanwijzingen voor herstel van gevelmetselwerk met vorstschade wordt gegeven.
 • Het nut van het Hallergetal Infoblad 46
  Naast de Initiële Wateropzuiging (IW) van de metselbaksteen kan ook het Hallergetal nuttige informatie geven over het wateropzuigende karakter van een baksteen.
 • Hydrofoberen van baksteenmetselwerk Infoblad 10
  Soms wordt baksteenmetselwerk water-afstotend gemaakt door het te impregneren met een hydrofoberend product. Advies is om daarbij CUR aanbeveling 61 ‘Het voegen en Hydrofoberen van metselwerk’ van toepassing te verklaren, gebruik te maken hydrofobeermiddelen met KOMO-kwaliteitsverklaring en het werk te laten uitvoeren door een gespecialiseerd bedrijf.
 • Klamp metselwerk in baksteen Infoblad 11
  Metselwerk waarbij bakstenen op de kant worden verwerkt heet Klammetselwerk. De minimale dikte van het buitenblad hierbij is 65 mm. Bij klampmetselwerk dient de doorstrijktechniek te worden gebruikt. Een andere mogelijkheid is het buitenblad klamp te verlijmen.
 • Kleurverschil in baksteenmetselwerk Infoblad 12
  Wanneer op baksteenmetselwerk kleurverschil wordt geconstateerd, kunnen verschillende oorzaken een rol spelen.
 • Lood in baksteenmetselwerk Infoblad 13
  Voor het maken van waterdichte aansluitingen in metselwerkconstructies wordt veelvuldig gebruik gemaakt van bladlood. Niet alleen omdat de technische duurzaamheid van dit product zich in de loop der eeuwen heeft bewezen, maar vooral ook omdat lood zich door het eigen gewicht en de gemakkelijke manier van bewerken
 • Maatvoering van baksteen en metselwerk Infoblad 14
  Baksteen is een keramisch bouwproduct, gemaakt van de natuurlijke grondstof klei. De samenstelling van de klei is afhankelijk van de winplaats en heeft invloed op de kleur en de maat van de uiteindelijke baksteen. In combinatie met de productiewijze (zoals de invloed van de oventemperatuur) geeft dit kans op onderlinge kleur- en maatverschillen. De Europese productnorm NEN-EN 771-1 geeft eisen over de declaratiewijze van maattolerantie en maatspreiding.
 • Materiaalhoeveelheden voor baksteenmetselwerk Infoblad 15
  Hoeveelheden stenen en mortel per m² baksteenmetselwerk
 • Maximale gevelhoogte in baksteenmetselwerk Infoblad 16
  In die gevallen dat het metselwerk start op de fundering kan voor een woongebouw van ca 15 m of een kantoorgebouw van ca 16 m hoog het metselwerk van fundering tot dakrand opgetrokken worden zonder horizontale dilataties. Dit is gerelateerd aan de spouwbreedte en de dikte van de spouwankers.
 • Metselen onder ongunstige omstandigheden Infoblad 35
  Wat zijn de mogelijke beperkingen bij de realisatie van metselwerk door de weersomstandigheden? Voor een goed resultaat zijn een gedegen morteladvies en het treffen van de juiste maatregelen bij de verwerking cruciaal.
 • Metselwerkdilataties kunnen ook anders Infoblad 17
  Toepassing van metselwerkwapening kan er voor zorgen dat bij toenemende dilatatieafstanden scheurvorming wordt voorkomen of zeer fijn verdeeld. CUR aanbeveling nr. 82 bevat in de bijlage regels met betrekking tot het wapenen van gedilateerd gevelmetselwerk.
 • Mortel voor metselen en voegen van baksteenmetselwerk Infoblad 18
  Goed baksteenmetselwerk begint met een doordacht ontwerp en de juiste materiaalkeuze. Zo is een juiste combinatie van metselbaksteen en mortel van groot belang voor een goede hechting en het voorkomen van ontsieringen door vervuiling en uitslag. Het infoblad geeft aanbevelingen om te komen tot de juiste keuze van de mortel voor metselen en/of voegen.
 • Nestgelegenheid voor vogels in de gebouwschil Infoblad 42
  In de gebouwde omgeving kunnen keramische producten een belangrijke rol spelen om de biodiversiteit te verbeteren. De gemetselde spouwmuur en het hellende dak bieden goede mogelijkheden voor nestelgelegenheid voor stadsvogels. Hiermee kunnen ook 'credits' behaald worden binnen de BREEAM systematiek.
 • Paars/bruin-verkleuringen op gevelmetselwerk Infoblad 29
  Paarsbruin verkleuringen op gevelmetselwerk worden in een aantal gevallen veroorzaakt bij spouwmuur constructies waarin mineraal wol is opgenomen als thermische isolatie. Bruin verkleuringen op metselwerk worden in een aantal gevallen veroorzaakt door de toepassing van onbehandeld hout.
 • Perforaties in strengpersbaksteen Infoblad 19
  .Soms leeft de vraag of er meer risico op vorstschade is bij gebruik van geperforeer­de strengpersstenen. Dat is niet het geval. Tegen de toepassing van geperforeerde strengperssteen in gevelmetselwerk bestaat geen enkel bezwaar.
 • Prefab gevelmetselwerk Infoblad 48
  Hoewel prefab gevelmetselwerk voordelen kan bieden wordt het in de praktijk beperkt toegepast. Meestal wordt vanuit financiële overwegingen gekozen voor het op de bouwplaats vermetselen van de baksteen. Daarnaast speelt mee dat bij het metselen op de bouwplaats in het bouwproject optredende maatafwijkingen en afwerking van aansluitdetails eenvoudig kunnen worden opgelost.
 • Schilderen of pleisteren van baksteenmetselwerk Infoblad 20
  Wanneer besloten wordt om een afwerking aan te brengen op baksteenmetselwerk dienen altijd de uitvoeringsrichtlijnen en aanbevelingen van de fabrikant van het afwerksysteem te worden gevolgd. Voor de baksteen geldt een aanvullende eis voor het sulfaatgehalte
 • Spouwankers in baksteenmetselwerk Infoblad 21
  Toenemende isolatie-eisen leiden tot bredere spouwmuren en dit heeft consequenties voor het aantal toe te passen spouwankers.
 • Staalspanning in spouwankers - berekening Infoblad 22
  Door het verplaatsingsverschil tussen een gemetseld buitenblad en de achterliggende constructie ontstaan spanningen in de spouwankers. Belangrijk is dat schade aan de spouwankers door het verplaatsingsverschil wordt voorkomen. De berekeningswijze wordt gegeven.
 • Stalen latei, risico op scheurvorming Infoblad 47
  Om het risico op scheurvorming van metselwerk boven een zelfdragende latei te voorkomen moet de latei niet alleen voldoende sterk maar vooral ook voldoende stijf zijn.
 • Stapel- of tegelverband in baksteenmetselwerk Infoblad 24
  Metselwerk uitgevoerd in stapel- of tegelverband is metselwerk met doorgaande verticale stootvoegen, er is geen overlap van de stenen. Er is dus geen feitelijk verband aanwezig. Door het ontbreken van het verband zijn de regels in Eurocode 6, voor het ontwerpen en berekenen van metselwerk, bij dit type metselwerk niet zondermeer van toepassing.
 • Stootvoegloos metselwerk Infoblad 25
  Stootvoegloos metselwerk is metselwerk in een metselverband met een minimale sprong van 1 klezoor lengte in het verband, waarvan de stootvoegdikte een theoretische maat heeft van 0 mm. De stenen liggen daardoor in elke laag in principe koud tegen elkaar aan. Principieel is dat de stootvoegen niet gevuld worden met mortel. Door maattoleranties in elke baksteensortering, bedraagt de stootvoegruimte echter minimaal ca.2 mm. Varianten met ruimere stootvoegen zijn denkbaar.
 • Tien ontwerpaanbevelingen gevelmetselwerk Infoblad 44
  In het kort 10 belangrijke ontwerpaanbevelingen voor de realisatie van duurzaam gevelmetselwerk
 • Toepassingsklassen Metselwerk Infoblad 40
  Op basis van de omstandigheden en de belastingen waaraan voltooid metselwerk wordt blootgesteld, worden in NEN-EN 1996-2: Eurocode 6 - Ontwerp, materiaalkeuze en uitvoering van constructies van metselwerk de in tabel 1 gegeven klassen onderscheiden. Dit infoblad geeft inzicht in de verschillende toepassingsklassen (milieuklassen) en de bijbehorende specificaties voor voeghardheid en metselbaksteen en corrosiebestendigheid van metalen in het metselwerk.
 • Trasramen in baksteenmetselwerk Infoblad 26
  Doel van het trasraam was het voorkomen van capillair watertransport door het metselwerk vanuit de bodem. Om optrekkend vocht te voorkomen kunnen ook andere maatregelen worden uitgevoerd.
 • Uitvoeringsrichtlijn baksteenmetselwerk Infoblad 45
  De KNB-Uitvoeringsrichtlijn die geldt voor de realisatie van duurzaam baksteenmetselwerk. De richtlijn is gebaseerd op PBL 0357 'Metselwerkconstructies baksteen, bouwblokken en -stenen van beton, cellenbeton en kalkzandsteen (SKG-IKOB).
 • Uitzettingscoëfficient baksteenmetselwerk Infoblad 27
  Voor het berekenen van de uitzetting en krimp van metselwerk, ten gevolge van temperatuurswisselingen is de lineaire uitzettingscoëfficient van belang.
 • Veilig en gezond verwerken bouwkeramiek Infoblad 43
  Aanwijzingen voor het gezond en veilig verwerken van bouwkeramiek.
 • Vergipsing op Baksteenmetselwerk Infoblad 38
  Bij baksteenmetselwerk treedt soms uitbloei van gips op. Deze uitbloei is zichtbaar als een dunne witgrijze waas en treedt pas enige tijd na het metselen op. De uitbloei verdwijnt niet vanzelf door weer en wind. Voor verwijdering is mechanische reiniging nodig.
 • Voegwerk in baksteenmetselwerk Infoblad 28
  Voegwerk in traditioneel metselwerk is eerder een esthetische dan een waterdichte afwerking van het metselwerk. Goed voegwerk moet daarnaast ook voldoen aan eisen van duurzaamheid en liefst levenslang zijn functie behouden. Advies is om voegwerk te realiseren conform de CUR-aanbeveling 61, "Het voegen en hydrofoberen van metselwerk".
 • Voorzieningen voor vleermuizen in de gevel Infoblad 41
  De spouwmuur met baksteenmetselwerk kan huisvesting bieden aan vleermuizen met behoud van een goede isolatiewaarde van de gevel.
 • Wateropneming initieel van metselbaksteen Infoblad 31
  Voor een goede verwerking en een goed resultaat is bij metselen een optimale afstemming van de metselmortel op de toe te passen metselbaksteen noodzakelijk. Voor de verwerking van de metselbaksteen is vooral de Initiële Wateropzuiging van belang. In de praktijk, en vastgelegd in BRL 1007, worden daarbij vier categorieën onderscheiden.
 • Waterpartijen tegen baksteenmetselwerk Infoblad 30
  Bij baksteen toegepast in water is het van belang bij ontwerp en uitvoering rekening te houden met de vorstbestandheid van de steen, de wijze van metselen, het voorkomen van schade door optrekkend vocht in het buitenblad en het voorkomen van schade aan het metselwerk door bevriezing van het aanpalende oppervlaktewater.
 • Wildverband Metselwerk Infoblad 32
  Wildverband is een metselverband zonder regelmaat, maar wel met een gelijkmatige stootvoegbreedte.
 • Witte uitbloei op baksteenmetselwerk Infoblad 33
  Witte uitbloei op metselwerk is veelal het gevolg van metselen onder ongunstige klimatologische omstandigheden (met name veel water). Goede afscherming van het werk en de materialen is noodzakelijk voor een goed eindresultaat.
 • Jaarverslag KNB 2010
  Jaarlijkse uitgave met een overzicht van de voornaamste activiteiten van de baksteenindustrie in 2010.
 • Jaarverslag KNB 2011
  Jaarverslag met een overzicht van de voornaamste activiteiten van de baksteenindustrie in 2011.
 • Jaarverslag KNB 2012
  Jaarverslag met een overzicht van de voornaamste activiteiten van de bouwkeramische industrie in 2012.
 • Jaarverslag KNB 2013
  Jaarverslag met een overzicht van de voornaamste activiteiten van de bouwkeramische industrie in 2013.
 • Jaarverslag KNB 2014
  Jaarverslag met een overzicht van de voornaamste activiteiten van de bouwkeramische industrie in 2014.
 • Jaarverslag KNB 2015
  Jaarverslag met een overzicht van de voornaamste activiteiten van de bouwkeramische industrie in 2015.
 • Kinderboek Het geheim van de baksteen
  Speciaal voor de groepen 6, 7 en 8 van het basisonderwijs heeft KNB een informatief prentenboek gemaakt.
 • Straatbaksteen, CE-markering en KOMO
 • Lesbrief Baksteen Steengoed
  Het is zo gewoon dat we er nauwelijks bij stil staan: de meeste gebouwen in onze omgeving, straten en pleinen zijn gemaakt van baksteen. Door de lessen gaan kinderen met andere ogen kijken naar wat ze uit hun omgeving kennen.
 • Mechanisch opperen
  In 1997 heeft KNB samen met AVM en NVOB onder begeleiding van TNO gewerkt aan technologische vernieuwingen om arbeidsomstandigheden van metselaars en opperlieden te verbeteren.
 • Poster Bouwkeramiek
  Keramiek voor een duurzame leefomgeving
 • Poster Metsel je toekomst
  Poster Metsel je Toekomst
 • Starterspakket Metselen voor VMBO-scholen
  Lesmateriaal voor het VMBO
 • Brochure BENG met zelfdragende buitenspouwbladen in steensmetselwerk
  Vanaf 1 januari 2021 moeten nieuwbouwwoningen bijna energieneutraal (BENG) zijn. KNB onderzoek uitvoeren naar de mogelijkheden voor realisatie van BENG-appartementengebouwen met een baksteengevel. Uit het onderzoek volgt dat dit heel goed mogelijk is, zowel met halfsteensmetselwerk als met zelfdragende buitenspouwbladen in steensmetselwerk. Toepassing van zelfdragend steensmetselwerk biedt een interessant alternatief bij het verduurzamen van middelhoogbouw. Geveldragers en stalen lateien zijn hierbij niet nodig en het metselwerk draagt ook balkons en/of galerijen
 • Jaarverslag KNB 2016
 • Het isoleren van de spouwmuur - infoblad 49
  De spouwmuur is oorspronkelijk bedacht om vocht van buiten het gebouw te weren. Een enkelvoudige massieve muur is vaak niet geheel waterdicht, waardoor deze aan de binnenzijde vochtig kan worden. Een spouwmuur bestaat uit twee evenwijdige muren, met een luchtruimte daar tussen. Vanaf ± 1970 werden spouwen standaard gevuld met isolatiemateriaal. Om energie te besparen worden vanaf die tijd veelvuldig ook eerder gebouwde spouwmuren gevuld met isolatiemateriaal.
 • Brand en baksteenmetselwerk Infoblad 05
  Als we over brand en constructies van metselwerk praten, dient in eerste instantie gezegd te worden dat alle steenproducten onbrandbaar zijn.
68.jpgCover Contour #32